27/02/2019 17:09
Xem với cỡ chữ

Sửa quy định về sử dụng khoản thu từ quản lý dự án nhà nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung nội dung: Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm (Điều 19) như sau: Kết thúc năm ngân sách, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch giữa nguồn thu thực tế được sử dụng trong năm lớn hơn chi thường xuyên thực tế đúng quy định, ban quản lý dự án (BQLDA) được sử dụng theo trình tự như sau:
Trích lập tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án do Nhà nước quy định.
Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Mức trích đối với 2 Quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm;
Phần chêch lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung nội dung “Tạm trích Quỹ để chi”. Cụ thể, đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Căn cứ dự toán thu, chi của năm, BQLDA tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm được thực hiện theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, BQLDA và Quy chế chi tiêu nội bộ. Mức tạm tính không quá 2 tháng tiền lương, tiền công bình quân theo bảng tính lương dự toán trong năm.
Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

Hoàng Vũ, theo chinhphu.vn

Tìm theo ngày :