28/02/2019 15:22
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 212/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.
Yêu cầu của việc tổng kết Nghị quyết là phải tiến hành một cách toàn diện, các bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo đầy đủ về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và thực trạng các loại hình hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng; việc tổng kết Nghị quyết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực và khảo sát tại các địa phương mang tính đại diện vùng, miền...
Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 02/2019 đến tháng 9/2019.
Trung tuần tháng 9/2019, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tại Hà Nội; hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để thông qua và ban hành mới Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn.
Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch đã phân công các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là đại diện của các ban, bộ, ngành trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình và thay mặt Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, tham dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết của các địa phương được phân công tại Kế hoạch này. Trong đó, đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo đại diện của NHNN Việt Nam theo dõi, chỉ đạo, tham dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết của tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh Hương theo sbv

Tìm theo ngày :