11/04/2019 16:46
Xem với cỡ chữ

Điều chỉnh quy định về phân loại nợ của VDB

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Theo đó, các loại nợ được phân loại theo quy định tại Thông tư nói trên bao gồm: cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo hợp đồng ký kết trước thời điểm Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực; cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; ủy thác cho vay; cho vay khác và các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng.
Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng quy định VDB phải phân loại các khoản bảo lãnh vay vốn ngân hàng thương mại (còn gọi là các cam kết ngoại bảng) theo Thông tư này để quản lý, giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng của VDB.
Trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về việc phân loại đối với các khoản nợ và các cam kết ngoại bảng nói trên thì VDB thực hiện phân loại theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, tại Thông tư số 24/2013/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định về việc phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của VDB. Tuy nhiên, Thông tư này không điều chỉnh việc phân loại đối với nhiều khoản nợ của VDB như: nợ cho vay từ nguồn vốn ODA, nợ nhận bàn giao từ các tổ chức tiền thân, nợ cho vay có nguồn trả nợ từ ngân sách nhà nước, nợ cho vay theo hiệp định Chính phủ và nhiều khoản nợ cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh...

Ban Cân đối kế hoạch

Tìm theo ngày :