12/04/2019 16:44
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy chế Quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 11/4/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ra quyết định số 74/QĐ-NHPT ban hành Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Quy chế gồm 7 chương và 27 điều, quy định về quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Website VDB), về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Website VDB trên mạng internet có địa chỉ truy cập là www.vdb.gov.vn, là Trang thông tin điện tử tổng hợp chính thức của NHPT, có chức năng phục vụ việc tổ chức, quản lý, cung cấp, trao đổi thông tin, công bố thông tin chính thức của NHPT trên Internet.
Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng đầu tư của Nhà nước và các hoạt động khác của NHPT; tình hình hoạt động của hệ thống NHPT; tình hình và hoạt động tài chính, tiền tệ, ngân hàng, tài trợ phát triển trong nước và trên thế giới có liên quan đến hoạt động của NHPT
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản do NHPT ban hành và các văn bản có liên quan khác theo quy định.
Cung cấp, giới thiệu, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư và các đối tượng khác (gọi chung là khách hàng) về các dịch vụ, sản phẩm, hoạt động của NHPT.
Cung cấp, thực hiện một số dịch vụ trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết công việc của NHPT theo quy định.
Tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh và kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các mặt hoạt động, việc thực hiện thủ tục giải quyết công việc của NHPT… thông qua địa chỉ thư điện tử (email) và đăng tải ý kiến trả lời phản ánh kiến nghị của NHPT theo quy định.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PV

Tìm theo ngày :